قرارداد مشارکت در ساخت بنا

5,000 تومان

گاهی صاحب یک ملک یا زمین قدیمی تصمیم می گیرد با سازندگان به توافق برسد و اموال خود را به آنها بدهد.
از سوی دیگر ، سازندگان املاک هزینه ساخت این ملک را پرداخت می کنند. به این می گویند مشارکت در ساخت و ساز ، که مالکیت یکی و سرمایه دیگری است.
قرارداد مشارکت نوعی توافق دوجانبه است.