قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

5,000 تومان

رارداد فروش آهن آلات اسقاطی قراردادی است که میان فروشنده ضایعات و خریدار آن تنظیم می‌شود.