قرارداد اجرای داربست

5,000 تومان

موضوع قرارداد پیمانکاری نصب داربست باید نحوه تهیه مصالح ، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده و یا به نقشه اشاره می شود.