قرارداد اجاره پارکینگ

5,000 تومان

دغدغه‌ داشتن مکانی برای محافظت از  ماشین و موتور باعث به وجود آمدن نوعی از قرارداد به نام قرارداد اجاره پارکینگ شده است. فرم قرارداد اجاره پارکینگ ، از نگاه دیگر، روشی برای کسب درآمد نیز محسوب می‌شود.