روش اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران

5,000 تومان

این قرارداد مربوط به تعیین الزامات HSE می باشد و با اهداف زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

الف- کمک به مديريت دو طرفه “کارفرما- پيمانکار” و داشتن آگاهي دو جانبه نسبت به موضوعات مربوطه

ب- اطمينان از انجام کار ايمن پيمانكار