دریچه تهویه  جنس دريچه هاي برگشت نسيم از پليمر صنعتي ABS است كه مشخصات فني آن در بخش اطلاعات فني ذكر شده است .

  در اندازه  دريچه هاي برگشت محدوديتي وجود ندارد و طبق سفارش مشتري ساخته مي شود .

  دريچه هاي تهويه نسيم هم در تهويه و هم به عنوان دريچه هاي دهش به كار برده مي شود .زاويه پره ها در اين دريچه 40 درجه است در دريچه هاي تهويه نيز فقط قاب اصلي به روي دهانه كانال نصب مي شود ، سپس شبكه داخلي به راحتي از قاب اصلي بيرون آمده و پس از تميز كردن و شستشو دوباره جايگذاري مي شود.

  دريچه هاي خطي نسيم از پليمر صنعتي ABS است كه مشخصات فني آن در بخش اطلاعات فني ذكر شده است.

   

  آرین آروین

  درباره آرین آروین