قیمت روز تیرآهن - 1397/7/30

  قیمت روز تیرآهن - 1397/7/30

     

  نام کالا

  سایز

  (حالت 12متری)

  استاندارد

  محل بارگیری

  قیمت

  هر کیلو به تومان

  تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

  16

  IPE

  کارخانه

  4.150

  تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

  18

  IPE

  کارخانه

  4.100

  تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

  20

  IPE

  کارخانه

  5.000

  تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

  22

  IPE

  کارخانه

  4.230

  تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

  24

  IPE

  کارخانه

  4.230

  تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

  27

  IPE

  کارخانه

  4.230

  تيرآهن 16 بلند ناب تبریز

  16

  IPE

  کارخانه

  4.750

  تیرآهن 14 سبک کرمانشاه

  14

  IPE

  کارخانه

  5.165

  تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه

  14

  IPE

  کارخانه

  5.165

  تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه

  14

  IPE

  کارخانه

  5.165

  تيرآهن 14 ظفر بناب 122 کیلویی

  14

  IPE

  کارخانه

  5.010

  تيرآهن 14 ظفر بناب 135 کیلویی

  14

  IPE

  کارخانه

  5.010

  تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان

  14

  IPE

  کارخانه

  5.165

   

   

  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :