قیمت نبشی - فولاد ناب تبریز - 1397/7/23

  قیمت نبشی - فولاد ناب تبریز - 1397/7/23

      

  نام کالا

  سایز

  ضخامت

  محل بارگیری

  قیمت هر کیلو

   

  نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز

  30*30

  حالت: 6 متری

   

   

  3

   

  کارخانه

   

  4,750 تومان

   

  نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز

  40*40

  حالت: 6 متری

   

   

  3

   

  کارخانه

   

  4,700 تومان

   

  نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز

  40*40

  حالت: 6 متری

   

   

  4

   

  کارخانه

   

  4,700 تومان

   

  نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز

  50*50

  حالت: 6 متری

   

   

  5

   

  کارخانه

   

  4,600 تومان

   

  نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز

  50*50

  حالت: 6 متری

   

   

  4

   

  کارخانه

   

  4,600 تومان

   

  نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز

  50*50

  حالت: 6 متری

   

   

  3

   

  کارخانه

   

  4,700 تومان

   

  نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز

  50*50

  حالت: 6 متری

   

   

  6

   

  کارخانه

   

  -

   

  نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز

  60*60

  حالت: 6 متری

   

   

  5

   

  کارخانه

   

  4,650 تومان

   

  نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز

  60*60

  حالت: 6 متری

   

   

  6

   

  کارخانه

   

  4,650 تومان

   

  نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز

  60*60

  حالت: 6 متری

   

   

  4

   

  کارخانه

   

  4,930 تومان

   

  نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز

  60*60

  حالت: 6 متری

   

   

  3

   

  کارخانه

   

  -

   

  نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز

  70*70

  حالت: 6 متری

   

   

  5

   

   

  کارخانه

   

  5,100 تومان

   

  نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز

  70*70

  حالت: 6 متری

   

   

  6

   

  کارخانه

   

  -

   

  نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز

  70*70

  حالت: 6 متری

   

   

  4

   

  کارخانه

   

  5,100 تومان

   

  نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز

  70*70

  حالت: 6 متری

   

   

  7

   

  کارخانه

   

  5,200 تومان

   

  نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز

  80*80

  حالت: 6 متری

   

   

  6

   

  کارخانه

   

  4,700 تومان

   

  نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز

  80*80

  حالت: 6 متری

   

   

  8

   

  کارخانه

   

  4,600 تومان

   

  نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز

  80*80

  حالت: 6 متری

   

   

  7

   

  کارخانه

   

  4,600 تومان

   

  نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز

  100*100

  حالت: 6 متری

   

   

  10

   

  کارخانه

   

  4,700 تومان

   

  نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز

  100*100

  حالت: 6 متری

   

   

  8

   

  کارخانه

   

  5,000 تومان

   

  نبشی 8*100*100 فولاد ناب تبریز

  100*100

  حالت: 12 متری

   

   

  8

   

  کارخانه

   

  5,000 تومان

   

  نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز

  100*100

  حالت: 12 متری

   

   

  10

   

  کارخانه

   

  4,700 تومان

   

   

   

  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :