اجاره یک باب پارکینگ

  اجاره یک باب پارکینگ

    

   

  به نام خدا

  قرارداد

  (اجاره يك باب پاركينگ )

   

  طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
  داراي شناسنامه شماره ........................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

  طرف دوم قرارداد (مستاجرين ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
  داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

  موضوع قرارداد : تمامت شش دانگ پاركينگ به مساحت .............متر مربع داراي پلاك .............فرعي از ...............اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك ...............فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي ..............بخش ......................ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ..............
  مورخ       /     /    13 صفحه ............جلد ...........به شماره چاپي ..............صادره به نامه موجر با جميع توابع شرعيه ولوايح عرفيه آن بدون استثنا عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن كه قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره.................   /    /   13 تنظيمي دفتر خانه شماره ...........تهران در اجاره خانم / آقاي ...............بوده ليكن به موجب سند صلح شماره .....................مورخ    /   /   13 تنظيمي اين دفتر خانه در همين تاريخ كليه حقوق خانم / آقاي ............................(مستاجر آن سند ) به مستاجرين اين سند ناشي از حق سرقفلي مورد اجاره سند به سبق رويت مورد اجاره وقوف كامل از محل وقوع ،‌حدود مشخصا اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمود و مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال مستاجرين به شغل ..............اجاره داده شده است
  و لا غير و مستاجرين به هيچ عنوان حق تغيير شغل خود را در مورد اجاره ندارند

  مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي از تاريخ ..................كه با قرار مستاجرين از آغاز مدت استيفاي منافع كرده اند .

  مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال رايج براي تمام مدت بالا(به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي  در قبال دريافت رسيد به موجر بپردازد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً طرف 10 روز از تاريخ از سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

   

  شروط :

  1. ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .
  2. مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌صلح و وكالت و غيره را ندارد .
  3. مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ،‌قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .
  4. مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت وفق مقررات جاري كشور مي باشد .
  5. از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجرين متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .
  6. مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .
  7. چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .
  8. عدم تاديه بدهي ها ي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .
  9. تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

   

  ساير شروط :( در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد )

  اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

   

   

   

   

   

  محل امضاء طرف اول ( موجر) :                                       محل امضاء طرف دوم (‌مستاجر) :

   

  دسته بندی : قرارداد
  نقل و قول / پاسخ به :