قرارداد فوندانسیون

  قرارداد فوندانسیون

   

  به نام خدا

   

  قرارداد حسن انجام

   

  مالك : آقاي ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساكن …………

   

  پيمانكار : آقاي ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساكن …………

   

  موضوع قرارداد : اجراي فنداسيون

   

  مواردي كه در قرارداد بايد رعايت گردند به قرار زير هستند .

   

  1)اجراي فنداسيون  يا پي ساختمان طبق نقشه‌هاي تأييد شده نظام مهندسي و شهرداري .......................... و زير نظر و مورد تأئيد مهندس ناظر كه شامل موارد زير مي‌باشد :

   

  الف – رگلاژ و تسطيح كف و آماده سازي براي بتن مگر، ريختن بتن مگر، آرماتور بندي كامل شناژ و پي ، قالب‌بندي و آماده‌سازي براي بتن‌ريزي، بتن‌ريزي ، مراقبت از بتن تا اتمام بتن‌ريزي، آماده كردن صفحات ستون براي بارگذاري و ستون گذاري .

  خلاصه عمليات اين مرحله از پيمان ، اجراي شناژ از لحظه تحويل زمين پي‌كني شده تا آماده شدن براي نصب ستونها از قرار متري …………… ريال ( واحد كار متر طول /مترمربع) كه در پايان كار و پس از تأييد مهندس ناظر بايد بعد از متراژ كار پرداخت گردد.

  2) تهيه و آماده سازي مصالح به عهده مالك مي‌باشد و تهيه وسايل و ابزار كار به عهده پيمانكار مي‌باشد.حراست و حفاظت از ابزار كار و وسايل به عهده پيمانكار مي‌باشد تهيه‌ي خورد و خوراك كارگران به عهده‌ي پيمانكار مي‌باشد و مالك در اين زمينه هيچوگنه تعهدي ندارد.

   

  3)نحوه پرداخت دستمزد در پايان كار مي‌باشد.

  4)رعايت اصول اخلاقي و حرمت همسايه‌ها و پرهيز از رفتارهاي نامناسب و همچنین استفاده صحيح و مناسب از مصالح ساختماني و پرهيز از ريخت و پاش آن توسط عوامل اجرايي الزامی است.

  5)مدت اجراي پروژه از تاريخ ……… لغايت ……… حداكثر به مدت ……… روز بوده كه پيمانكار متعهد به رعايت آن مي‌باشد. در صورت برخورد با موانع مدت زمان آن قابل تمديد مي‌باشد. در صورت تأخير در كار ،مالک به ازاي هر روز تأخير مبلغ ………… ريال را از صورت‌وضعيت پيمانكار كسر خواهد نمود.

  6)چنانچه بنا به هر دلايلي كار از طرف  مالك تعطيل گردد. مالك موظف است بنا به درصد پيشرفت كار مبلغ قرارداد را پرداخت نمايد.

  7)مسئوليت هر گونه سوانح(صدمات بدني، جرح و فوت) در حين اجراي كار به عهده پيمانكار مي‌باشد.

  8)اين قرارداد با حضور طرفين (پيمانكار و  مالك ) در يك صفحه و با رضايت كامل و رؤيت نقشه‌هاي اجرايي و بازديد از محل كار منعقد شده و پيمانكار از كم و كيف آن اطلاع پيدا كرده است.

   

  9)نمونه برداري از بتن ريخته توسط آزمايشگاه با درخواست و هزينه مالك صورت مي‌گيرد و پيمانكار بايد پاسخگوي تضمين كيفيت بتن و مقاومت آن باشد.

  10)چنانچه مالك در هر مرحله تشخيص دهد كه پيمانكار توان اجراي كار را ندارد مي‌تواند با هماهنگي ناظر و يا يك نفر كارشناس دادگستري با تهيه صورتجلسه‌اي محلي با امضاي حداقل دو نفر شاهد پيمانكار را خلع يد نمايد.

   

  امضاي  مالك                                                                                 امضاي پيمانكار

   

   

   

  امضاي مهندس ناظر                                                                         امضاي شهود وقت

   

   

  دسته بندی : قرارداد
  نقل و قول / پاسخ به :