قیمت روز آهن آلات شنبه 96/12/05

  قیمت روز آهن آلات شنبه 96/12/05

  قیمت روز آهن آلات  شنبه 96/12/05

   

  تیر آهن

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر شاخه تیرآهن 12

  ذوب آهن

  12 متری

  122

  392,000

  (0.00%)0

  هر شاخه تیرآهن 14

  ذوب آهن

  12 متری

  155

  453,000

  (0.22%‏)1,000

  هر شاخه تیرآهن 16

  ذوب آهن

  12 متری

  195

  538,000

  (0.00%)0

  هر شاخه تیرآهن 18

  ذوب آهن

  12 متری

  225

  648,000

  (0.00%)0

  هر شاخه تیرآهن 20

  ذوب آهن

  12 متری

  276

  832,000

  (-0.24%‏)-2,000

  هر شاخه تیرآهن 22

  ذوب آهن

  12 متری

  315

  968,000

  (0.00%)0

  هر شاخه تیرآهن 24

  ذوب آهن

  12 متری

  369

  1,127,000

  (-0.09%‏)-1,000

  هر شاخه تیرآهن 27

  ذوب آهن

  12 متری

  434

  1,341,000

  (0.07%‏)1,000

  هر شاخه تیرآهن 30

  ذوب آهن

  12 متری

  500

  1,654,000

  (-0.18%‏)-3,000

   

   

  میلگرد

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر کیلو میلگرد 6.5

   

  کلاف

  4.5

  2,720

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 8

  قزوین

  شاخه

  6

  2,460

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 10

  قزوین

  12 متری

  7.5

  2,330

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 12

  قزوین

  12 متری

  11

  2,330

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 14

  ذوب آهن / نیشابور

  12 متری

  15

  2,370

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 16

  ذوب آهن / نیشابور

  12 متری

  19

  2,370

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 18

  ذوب آهن / نیشابور

  12 متری

  25

  2,370

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 20

  ذوب آهن / نیشابور

  12 متری

  30

  2,370

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 22

  ذوب آهن / نیشابور

  12 متری

  36

  2,370

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 25

  ذوب آهن / نیشابور

  12 متری

  47

  2,370

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 28

  ذوب آهن / نیشابور

  12 متری

  56

  2,380

  (0.00%)0

  هر کیلو میلگرد 32

  ذوب آهن / نیشابور

  12 متری

  75

  2,380

  (0.00%)0

   

   

  پروفیل

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509

  ایرانی

  پروفیل درب و پنجره

  هر متر 2.44

  3,020

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 20x10

  ایرانی

  شاخه

  4.5

  3,120

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 25x10

  ایرانی

  شاخه

  5.5

  3,070

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 30x10

  ایرانی

  شاخه

  6.5

  3,120

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 20x20

  ایرانی

  -

  7

  3,050

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 25x25

  ایرانی

  شاخه

  9

  3,050

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 30x20

  ایرانی

  شاخه

  9.5

  3,040

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 30x50

  ایرانی

  شاخه

  16

  3,020

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 30x60

  ایرانی

  شاخه

  17

  3,020

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 40x40

  ایرانی

  شاخه

  15

  3,020

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 60x40

  ایرانی

  شاخه

  19

  3,020

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 40x100

  ایرانی

  شاخه

  28

  3,060

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 70x70

  ایرانی

  شاخه

  27

  3,060

  (0.00%)0

  هر کیلو قوطی 80x40

  ایرانی

  شاخه

  23

  3,020

  (0.00%)0

   

   

  ناودانی

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر کیلو ناودانی 6.5

   

  6 متری

  42

  2,450

  (0.00%)0

  هر کیلو ناودانی 8

   

  6 متری

  42

  2,460

  (0.00%)0

  هر کیلو ناودانی 10

   

  6 متری

  52

  2,460

  (0.00%)0

  هر کیلو ناودانی 12

   

  6 متری

  64

  2,460

  (0.00%)0

  هر کیلو ناودانی 14

   

  12 متری

  155

  2,550

  (0.00%)0

  هر کیلو ناودانی 16

   

  12 متری

  170

  2,550

  (0.00%)0

  هر کیلو ناودانی 18

   

  12 متری

  215

  2,700

  (0.00%)0

  هر کیلو ناودانی 20

   

  12 متری

  230

  3,050

  (0.00%)0

   

   

  صفحه ستون

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر کیلو ورق 8

  فولاد مبارکه

  برش خورده

  -

  2,700

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق 10

  فولاد مبارکه

  برش خورده

  -

  2,700

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق 12

  فولاد مبارکه

  برش خورده

  -

  2,700

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق 15

  فولاد مبارکه

  برش خورده

  -

  2,680

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق 20

  اکسین / کاویان

  برش خورده

  -

  2,700

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق 25

  اکسین / کاویان

  برش خورده

  -

  2,740

  (0.00%)0

   

   

   

  نبشی

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر کیلو نبشی 3

  ایرانی

  6 متری

  9

  2,470

  (0.00%)0

  هر کیلو نبشی 4

  ایرانی

  6 متری

  15

  2,470

  (0.00%)0

  هر کیلو نبشی 5

  ایرانی

  6 متری

  22

  2,470

  (0.00%)0

  هر کیلو نبشی 6

  ایرانی

  6 متری

  32

  2,470

  (0.00%)0

  هر کیلو نبشی 8

  ایرانی

  6 متری

  58

  2,470

  (0.00%)0

  هر کیلو نبشی 10

  ایرانی

  6 متری

  90

  2,470

  (0.00%)0

  هر کیلو نبشی 12

  ایرانی

  6 متری

  130

  2,470

  (0.00%)0

   

   

  ورق سیاه

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر کیلو ورق سیاه 2

  فولاد مبارکه

  رول

  12

  2,990

  (-0.33%‏)-10

  هر کیلو ورق سیاه 3

  فولاد مبارکه

  6x1/5

  220

  2,950

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 4

  فولاد مبارکه

  6x1/5

  290

  2,970

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 5

  فولاد مبارکه

  6x1/5

  360

  2,750

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 6

  فولاد مبارکه

  6x1/5

  435

  2,880

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 8

  فولاد مبارکه

  6x1/5

  580

  2,710

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 10

  فولاد مبارکه

  6x1/5

  720

  2,710

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 12

  فولاد مبارکه

  6x1/5

  865

  2,730

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 15

  فولاد مبارکه

  6x1/5

  1080

  2,690

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 20

  اکسین

  6x1/5

  1445

  2,830

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 25

  اکسین

  6x1/5

  1805

  2,860

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق سیاه 30

  اکسین

  6x1/5

  2165

  2,860

  (0.00%)0

   

   

  تسمه

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر کیلو تسمه 20x5

  ایرانی

  12 متری

  2

  2,300

  (0.00%)0

  هر کیلو تسمه 25x5

  ایرانی

  12 متری

  -

  2,300

  (0.00%)0

  هر کیلو تسمه 30x5

  ایرانی

  12 متری

  -

  2,300

  (0.00%)0

  هر کیلو تسمه 40x5

  ایرانی

  12 متری

  -

  2,300

  (0.00%)0

  هر کیلو تسمه 50x5

  ایرانی

  12 متری

  -

  2,300

  (0.00%)0

   

   

  ورق گالوانیزه

  نوع و سایز

  تولید کننده

  شاخه

  وزن

  قیمت ( تومان )

  تغییر

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,970

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,790

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,700

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,660

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,660

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,630

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 1

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,650

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,650

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,650

  (0.00%)0

  هر کیلو ورق گالوانیزه 2

  ایرانی

  1 و 1.25

  5.7

  3,700

  (0.00%)0

   

   

  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :