قیمت مصالح دوشنبه 96/11/30

  قیمت مصالح دوشنبه 96/11/30

  قیمت مصالح دوشنبه 96/11/30

   

  قیمت ها به تومان میباشد

  سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000
  سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000
  سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000
  سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000
  سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000
  سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000
  سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000
   سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000
  سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) 97,000
  سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000
  سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) 96,000
  سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) 101,000
  سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) 101,000
  سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000
  سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500
  سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500
  سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000
  سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000
  سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000
  سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) 187,500
  سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000
  سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000
  سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000
  سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000
  سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000
  سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000
  سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000
  سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000
  سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000
  سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000
  سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000
  سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000
  سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000
   سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000
  سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) 97,000
  سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000
  سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) 96,000
  سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) 101,000
  سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) 101,000
  سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000
  سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500
  سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500
  سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000
  سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000
  سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000
  سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) 187,500
  سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000
  سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000
  سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000
  سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000
  سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000
  سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000
  آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115
  آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120
  آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105
  بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ 1,100
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 205
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 145
  سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 140
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 310
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 425
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 440
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 510
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 300
  سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 440
  سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ 340
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 130
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 190
  سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 130
  آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ 95
  آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115
  آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ 85
  آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105
  آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 62,000
  آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 68,000
  آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ 220
  آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 230
  آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ 240
  آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 650
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 850
  بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 650
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 1,250
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 1,050
  بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,400
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 750
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,050
  بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 750
  دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع 7,000
  دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع 7,500
  دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع 6,500
  پانل گچی ساوه قالب قالب 3,500
  پانل گچی نوید قالب قالب 3,400
  پانل گچی کاوه قالب قالب 3,400
   بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله ( ویژه مقاومت پی ) 25,000
   شن بادامی ۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 15,500
   شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن و سنگ ) 13,500
   شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن ) 14,000
   شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 14,000
   ماسه شکسته خورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 14,000
   ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی ) 13,000
  ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 15,000
  ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 تن فله ( ویژه بتن ) 16,000
   ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 17,000
   ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 16,500
  ایران گچ ۳۳kg گونی گونی 2,750
  گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1,950
  گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2,320
  گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی 5,200
  گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی 2,200
  گچ جبل ۳۳kg گونی گونی 2,800
  گچ جبل ۴۰kg گونی گونی 2,750
  گچ ساتن اسپندار تن   81
  گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی 2,600
  گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی 2,850
  گچ ساران ۴۰kg گونی گونی 2,900
  گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی 3,000
  گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی 2,500
  گچ سمنان جم گونی گونی 2,550
  گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی 2,450
  گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی 2,500
  گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی 2,600
  گچ سینا بدون کرایه گونی گونی 1,950
  گچ سیوا اسپندار تن   61
  گچ کناف ۴۰kg گونی گونی 2,950
  گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی 5,000
  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :