قیمت روز مصالح شنبه 96/11/21 (آهن آلات )

  قیمت روز مصالح شنبه 96/11/21 (آهن آلات )

   

  قیمت روز مصالح شنبه 96/11/21

  آهن آلات 

  قیمت ها به تومان است

   

   

  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 392,000
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 446,000
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 530,000
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 638,000
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 825,000
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 959,000
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 1,119,000
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 1,325,000
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 1,654,000
  هر کیلو میلگرد 6.5 2,540
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین 2,320
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 2,250
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 2,250
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 2,310
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 2,310
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 2,310
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 2,310
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 2,310
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 2,310
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 2,310
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 2,310
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی 2,940
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی 3,040
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی 3,040
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی 3,040
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی 3,030
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی 2,970
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی 2,980
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی 2,940
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی 2,940
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی 2,940
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی 2,940
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی 2,970
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی 2,940
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی 2,940
  هر کیلو ناودانی 6.5 2,310
  هر کیلو ناودانی 8 2,400
  هر کیلو ناودانی 10 2,400
  هر کیلو ناودانی 12 2,400
  هر کیلو ناودانی 14 2,400
  هر کیلو ناودانی 16 2,430
  هر کیلو ناودانی 18 2,500
  هر کیلو ناودانی 20 2,900
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه 2,650
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه 2,650
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه 2,650
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه 2,650
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 2,590
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,650
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 2,360
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 2,360
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 2,360
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 2,360
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 2,360
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 2,360
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 2,360
  هر کیلو ورق سیاه 2 2,900
  هر کیلو ورق سیاه 3 2,950
  هر کیلو ورق سیاه 4 3,020
  هر کیلو ورق سیاه 5 2,690
  هر کیلو ورق سیاه 6 2,770
  هر کیلو ورق سیاه 8 2,640
  هر کیلو ورق سیاه 10 2,640
  هر کیلو ورق سیاه 12 2,650
  هر کیلو ورق سیاه 15 2,600
  هر کیلو ورق سیاه 20 2,600
  هر کیلو ورق سیاه 25 2,690
  هر کیلو ورق سیاه 30 2,690
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 2,100
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 2,100
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 2,100
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 2,100
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 2,100
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 3,900
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 3,700
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 3,650
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 3,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 3,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 3,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 3,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 3,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 3,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 3,650
  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :